4 Step มือใหม่หัดจัด Event

การจัดแสดงงาน Event หรือ งานนิทรรศการที่เป็นอีกหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดยอดฮิตในยุคปัจจุบัน เพราะคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นช่องทางการตลาดในการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด เพื่อสร้างความจดจำของแบรนด์ และ เพื่อให้ลูกค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย และ สำรวจความต้องการของลูกค้าใหม่ๆ สำหรับบทความนี้เรานำ 4 ขั้นตอนในการเตรียมตัวจัดงานอีเว้นท์

1.การวางแผน การสำรวจสถานที่และการเตรียมงบประมาณ

การวางแผนเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการทำงาน เพราะการวางแผนจะทำให้การจัดการ Event จะทำให้ทำงานเป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และออกมาดี อีกอย่างที่สำคัญในการจัดงาน Event คือการสำรวจสถานที่ สำรวจความเรียบร้อยของสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ที่จะจัดงาน Event ว่ามีสิ่งอำนวยคามสะดวกอะไรให้บ้าง รวมไปถึงตรวจดูความปลอดภัยบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ และสิ่งที่เราขาดไม่ได้ในการที่จะจัดงาน Event คือการจัดเตรียมงบประมาณ คำนวณว่าการจัดการนั้น ๆ จะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ เพื่อที่เราจะได้ใช้งบประมาณไม่เกินที่กำหนดไว้ในการจัด Event

2.การออกแบบ และ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์

การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุให้เข้ากับงาน Event ที่จะจัด การออกแบบเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเป็นสิ่งกระตุ้นและดึงดูดความสนใจแก่ผู้ที่พบเห็น การออกแบบงาน Event จะมีทั้งออกแบบ โครงสร้าง ออกแบบเพื่อตกแต่ง ออกแบบสื่อ 2 มิติ ออกแบบสื่อ 3 มิติ สื่อผสม สื่อมัลติมีเดีย สื่อกิจกรรมต่าง ๆ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ควรเลือกประเภทวัสดุ อุปกรณ์ให้เค้ากับงาน Event นั้น ๆ การจัดงานแสดงสินค้าแต่ละครั้งต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก เช่น อุปกรณ์จัดสถานที่ , อุปกรณ์แสงสีเสียง

3.การทำสื่อประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์เป็นการนำเครื่องมือการสื่อสารการตลาดอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เช่นการโฆษณาทางโซเชียลอื่น ๆ เพื่อเป็นการโฆษณาเพื่อเชิญชวนและชักจูงหรือแจ้งข่าวสารต่าง ๆให้แก่ประชาชนเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆ

4.การนำเสนอ

การนำเสนอ กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานเป็นการสร้างประสบการณ์ร่วม ระหว่างผู้จัดงาน Event กับ ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ให้ผู้ที่มาเดินในงานเกิด ความประทับกับกิจกรรมได้