ART LANE ครั้งที่ 16 ศิลปะข้างถนน สู่วิชาการที่ยั่งยืน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านศิลปกรรม หรือที่เราเรียกกันอย่างคุ้นเคยว่า Art Lane ในปีนี้ได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2562 ณ บริเวณสะพานขาว ด้านข้างอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ กิจกรรมภายในงานเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะในแขนงต่างๆ เช่น งานทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ออกแบบนิเทศศิลป์ ทางด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นเมือง นาฏยศิลป์ ภาพยนตร์ การแสดงของภาคีเครือข่ายต่างๆ รวมไปถึงการออกร้านสินค้าทำมือและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ประกอบด้วย การสาธิตการแสดงดนตรี การวาดเส้นภาพเหมือนบุคคล การปั้นภาพเหมือนบุคคล การปฏิบัติงานดินเผา การปฏิบัติงานภาพพิมพ์ การปฏิบัติงานภาพสีน้ำมัน การแสดงภาพถ่าย การแสดงโชว์จากบ้านชีวาศิลป์ และอื่นๆอีกมากมาย

ก่อนเริ่มพิธีเปิดงานได้มีการแสดงโชว์ตีกลอง เดินแฟร์ชั่นโชว์จากนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการขับกล่อมตรีจากนักร้องนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ น้องพอร์ชเช่ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าประกวดรายการ Top One จากนั้นได้มีพิธีเปิดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อเวลาประมาณ 19.30 น.ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับการกล่าวรายงานถึงความร่วมมือในการจัดงานถนนศิลปะครั้งที่ 16 โดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และมอบของที่ระลึกให้กับประธานในพิธี พร้อมทั้งเครือข่ายความร่วมมือ แขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุน และได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

รศ.ดร.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี ได้กล่าวว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการถนนศิลปะ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 16 แล้วนั้น แสดงให้เห็นถึงความมุ่งเน้นในการนำความเป็นวิชาการ จากชั้นเรียนลงมาสู่ท้องถนน เป็นพื้นที่สำหรับการแสดงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในทุกแขนงและทุกรูปแบบ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การสนับสนุนโครงการเนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างพื้นที่สำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมและเพิ่มคุณค่าของงานศิลปะ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ทางวิชาการสร้างสรรค์ โดยการเชิญภาคีเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมของภูมิภาคอย่างจริงจัง

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีตอนหนึ่งว่า  การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้สนับสนุนจากหลากหลายหน่วยงาน อีทั้งความร่วมมือจากคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าเป็นอย่างดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านศิลปกรรมของนักศึกษา คณาจารย์ นักคิด นักสร้างสรรค์ที่ผ่านการศึกษา วิจัย บูรณาการองค์กรความรู้ด้านศิลปกรรม นำมาสู่การแสดงผลงานที่เรียกว่าวิชาการข้างถนน

ด้านอาจารย์ ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ประธานในการจัดงานครั้งนี้ได้เผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า  ภาพกิจกรรมโดยรวมของการจัดงานในครั้งที่ 16 ปีนี้ รูปแบบของการจัดกิจกรรมยังคงไว้ซึ่งแนวคิดที่ว่าวิชาการข้างถนน ซึ่งหมายความถึงการนำผลงานวิชาการไม่ว่าจะเป็นตำรา งานวิจัย ผลงานที่อยู่ในชั้นเรียน คนโดยทั่วไปจะมองดูว่ามันยาก ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายจึงมีแนวคิดทำให้มันง่ายต่อความเข้าใจให้ผู้คนทั่วไปสามารถรับรู้และสัมผัสและเข้าใจได้โดยง่ายในความสุนทรีย์โดยดึงผลงานวิชาการนั้นลงมาจัดแสดงไว้ที่ข้างถนน คำว่า “ ข้างถนน “ จึงเปรียบเทียบได้ง่ายๆซึ่งเปรียบเสมือน ร้านอาหารข้างทาง (Street Food)ตามวัฒนธรรมการกินของไทยเราที่มีให้เลือกบริโภคได้หลากหลายตามความต้องการ ในปีนี้ได้เชิญเครือข่ายที่มีการเรียนการสอนในงานสร้างสรรค์ ในคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมแสดงในกิจกรรมครั้งนี้ เช่น สาขาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ สาขาศิลปศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22