ART LANE ครั้งที่ 16 ศิลปะข้างถนน สู่วิชาการที่ยั่งยืน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านศิลปกรรม หรือที่เราเรียกกันอย่างคุ้นเคยว่า Art Lane ในปีนี้ได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ระหว่างวันที่ 5-6

อ่านเพิ่มเติม